Krieewelsch Platt

                  

Platt jekallt möt Moses

 
Füer en Wett, dat nieemes jemerkt hät, wuo ech die tehn Jebote en dä Stieen jetömmert häb.
 
Kiekt ma'ns jenau her.
 
Dat wooer nämlich be die Erdmännekes en dä krieewelsche Zoo.
Dooe süt et akrat jenau suo ut,
als wie damooels op dä Berg Sinai.