Krieewelsch Platt

                  

Platt jekallt möt Opa Angermanns

Op osser Jubiläum
"Veärzig Jooehr Extra Zooert"
hät os enne jruoten Huop Krieewelsche jratuliert. Üewer dat, wat os dän ieen off angere mötjebreit hät, häbben wir os ärg jefreut.
Für all dat säggen wir ens van Herte merßi!